Ursynalia 2018 | Regulamin Ursynalia 2018
17669
page,page-id-17669,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Regulamin Ursynalia 2018

Regulamin imprezy

URSYNALIA 2018

8-9 CZERWCA 2018

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem imprezy masowej „URSYNALIA 2018″, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2015 poz. 2139.) (dalej: „Ustawa”) jest FUNDACJA NA RZECZ STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO „Universitatis Varsoviensis” z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 99A, 089 Warszawa, (dalej: „Organizator„).

2. Impreza odbywa się w dniach 8-9 czerwca 2018 roku, na wydzielonej części terenów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166 (dalej „Teren Imprezy”).

3. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określający w szczególności prawa i obowiązki Organizatora, w tym podległych mu służb w związku przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników w związku z udziałem w Imprezie.

4. Postanowienia Regulaminu kierowane są przede wszystkim do Uczestników, ale mają odpowiednie zastosowanie również do pozostałych osób niebędących Uczestnikami, przebywających na Terenie Imprezy w trakcie jej trwania (np. pracownicy gastronomii, przedstawiciele mediów, służba medyczna), z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób powołanych przez Organizatora do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w trakcie Imprezy, w szczególności organów i służb wskazanych w Regulaminie poniżej.

OGRANICZENIA W ZAKRESIE WNOSZENIA I WPROWADZANIA NA TEREN IMPREZY

5. Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy, a także posiadania przez Uczestników podczas Imprezy, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych

6. Zabronione jest wnoszenie, wprowadzanie na Teren Imprezy lub posiadanie podczas Imprezy, a Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Teren Imprezy osobie lub odpowiednio usunięcia z Terenu Imprezy, w przypadkach próby takiego wniesienia lub wprowadzenia lub odpowiednio ujawnienia posiadania podczas Imprezy:

a) kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video lub aparatu fotograficznego z wymienną optyką

b) instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne przeprowadzenie Imprezy zgodnie ze scenariuszem;

c) jakichkolwiek ostrych, ciężkich lub twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego Uczestnika wnoszącego, np. parasoli ze spiczastym zakończeniem, lornetek (innych niż teatralne), a także butów, plecaków lub odzieży zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu;

d) flagi, transparentu lub tablicy nie będącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m2 (jednego metra kwadratowego) lub innych przedmiotów, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać pełne uczestnictwo w Imprezie innym Uczestnikom lub stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu (np. parasole), przy czym Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju nawet dopuszczone flagi, transparenty należy zwinąć, tablice usunąć, na każde wyraźne polecenie Organizatora lub uprawnionych przez niego osób);

e) siedziska składanego lub turystycznego;

f) żywności lub napojów nabytych poza terenem Imprezy;

g) zwierząt.

BEZPIECZEŃSTWO

7. Każdy Uczestnik Imprezy jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń organów i służb organizatora

8. Organizator, w związku ze spoczywającym na nim ustawowym obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy przez cały czas jej trwania, powołuje następujące organy:

a) Kierownik do spraw bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej;

b) Służba informacyjna – należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora,;

c) Służba porządkowa – należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa,

wyznaczone przez Organizatora

9. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:

a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień Uczestników do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy;

b) legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości;

c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży Uczestników w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty zabronione

d) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy.

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

10. Zgodnie z Ustawą, Służby porządkowe są obowiązane:

1) odmówić wstępu na Imprezę:

a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:

i. zakazujące wstępu na imprezę masową,

ii. zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny (w rozumieniu Ustawy),

c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy (w rozumieniu Ustawy),

d) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

e) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,

f) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

g) osobie nieposiadającej uprawnień do przebywania na Imprezie;

2) usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub odrębnym regulaminem obiektu – Terenu Imprezy;

3) usunąć z Terenu Imprezy osoby, o których mowa w ppkt 1) lit. a – c powyżej.

11. Organizator może także odmówić zarówno wstępu jak i przebywania na Imprezie osobom, których wygląd zewnętrzny lub charakteryzacja uniemożliwia dokonanie identyfikacji tożsamości.

12. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.

13. Uczestnik Imprezy w razie zauważenia pożaru lub każdego innego zagrożenia dla osób i mienia na Terenie Imprezy obowiązany jest:

a) natychmiast powiadomić odpowiednio: Służby porządkowe lub Służby Informacyjne;

b) bezwzględnie stosować się do poleceń organów i służb wymienionych w pkt. a powyżej;

c) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi;

d) unikać wywoływania paniki;

e) bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

ZASADY WSTĘPU NA TEREN IMPREZY/WSTĘP BEZPŁATNY NIEBILETOWANY

14. Na Teren Imprezy przysługuje wstęp następującym osobom:

  1. Uczestnikami imprezy mogą być osoby pełnoletnie

  2. Osoby niepełnoletnie mogą wejść tylko pod opieką osoby dorosłej i nie mogą wchodzić na teren imprezy masowej, wstęp tylko do stref gastronomicznej i sportowej.

c. Uczestnikami imprezy nie mogą być:

– osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

– osoby stanowiące zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa pozostałych uczestników imprezy.

15. Zgodnie z Ustawą przez dokument potwierdzający tożsamość rozumie się dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką,

dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.

OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIACH

16. Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, oraz osoby chore na epilepsję. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na Terenie Imprezy. Z uwagi na możliwe intensywne, chwilowe, natężenie fal akustycznych w trakcie Imprezy Organizator zaleca Uczestnikom Imprezy rozważenie użycia specjalistycznych ochronników słuchu.

POZOSTAŁE OGRANICZENIA

17. Gadżety związane z Imprezą są sprzedawane wyłącznie na terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

18. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym, a także przeprowadzenia zbiórek pieniężnych lub prowadzenia innej działalności (np. happeningów, zbierania podpisów) na Terenie Imprezy podczas jej trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

19. Organizator w zakresie określonym w treści art. 11 Ustawy jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej Imprezy lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej 60 dni, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

20. Niezależnie od postanowień pkt 19 Regulaminu, Organizator może również utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji lub dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora lub sponsorów. Organizator lub odpowiednio sponsor może korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.

21. Tytuły w Regulaminie zostały umieszczone wyłącznie dla ułatwienia odniesień lub jego lektury.

22. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Imprezy:, w siedzibie Organizatora, bezpośrednio przed Imprezą i w jej trakcie również przed wejściami na Teren Imprezy: w punktach informacyjnych.

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora.

Warszawa, dnia 20 maja 2018.