Ursynalia 2016 - Warsaw Student Festival | Regulamin Ursynalia 2016
17669
page,page-id-17669,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Regulamin Ursynalia 2016

Regulamin Ursynalia 2016 – Warsaw Student Festival

 

 1. Wstęp na teren imprezy pt. Ursynalia 2016, organizowanej w dniach 4-5.06.2016., odbywającej się na terenie Starego Kampusu SGGW w Warszawie jest bezpłatny.
 2. Wstęp na teren imprezy nie przysługuje następującym osobom:
  1. osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie:
   • zakazujące wstępu na imprezę masowa, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
   • zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  2. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 10.
 3. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 4. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 5. posiadającym bron lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
 6. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
 7. noszącym buty o metalowych zakończeniach,
 8. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikacje,
 9.      posiadającym inne niebezpieczne przedmioty.
 10. poruszającym się rolkach, wrotkach, deskorolkach itp…
 11. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:
 12. służby porządkowe i służby informacyjne,
 13. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i organizującego prace służb porządkowych,
 14. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,
 15. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi piecze.
 16. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 17. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  2. materiałów wybuchowych,
  3. wyrobów pirotechnicznych,
  4. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  5. napojów,
 18. napojów alkoholowych,
 19. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 20. artykułów spożywczych,
 21. rowerów, hulajnóg itp.
 22. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
 23. Organizator w zakresie określonym Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego, albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na teren imprezy lub Policji.
 24. Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  1. sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  3. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty,
 25. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy;
 26. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 27. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inna osobę, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
 28. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 29. Służby porządkowe są obowiązane usunąć z terenu imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 30. Członkowie służb porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażone m.in. w:
  1. ręczne wykrywacze metalu,
  2. inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 31. Sprzęt obsługujący Imprezę: sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy;
 32. Organizator wyznacza strefy podziału imprezy: sektory
 33. Zaplecze techniczno-socjalne, widownia – miejsca stojące;
 34. Zaplecze organizacyjne, Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
 35. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
 36. W czasie imprezy Organizator oraz Uczestnicy imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 37. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych.

 

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU I NIE STOSUJĄCE SIĘ DO POLECEŃ SŁUŻB PORZĄDKOWYCH I SŁUŻB INFORMACYJNYCH ORGANIZATORA ZOSTANĄ USUNIĘTE Z TERENU IMPREZY LUB PRZEKAZANE POLICJI.

 

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SPRAW SPORNYCH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM DECYZJĘ PODEJMUJE KIEROWNIK DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA.

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE IMPREZY MASOWEJ ARTYSTYCZNO-ROZRYWKOWEJ URSYNALIA 2016  

 

I. SŁUŻBY PORZĄDKOWE

 

Organizator, w związku ze spoczywającym na nim obowiązkiem  zapewnienia  bezpieczeństwa w trakcie trwania Imprezy masowej, powołuje następujące organy:

 • Kierownika do spraw bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzenia;
 • Służbę informacyjną – należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora;
 • Służbę porządkową – należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora, legitymujące się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 lub 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z późn. zm).

II. PRAWA DO WSTĘPU

 1. Na teren imprezy odbywającej się na terenie Starego Kampusu SGGW – URSYNALIA 2016 – zwanej dalej Imprezą, prawo wstępu mają:
  1. Osoby zainteresowane obejrzeniem programu prezentowanego podczas Wydarzenia posiadające ważny identyfikator (opaskę odpowiednio ważną na wszystkie dni Wydarzenia wydawaną na podstawie indywidualnego kodu QR), legitymację studencką lub inny aktualny dokument tożsamości oraz mają ukończone 18 lat,
  2. Posiadacze akredytacji i zaproszeń wydanych przez Organizatora Imprezy,
  3. Przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym zgłoszeniu się do Organizatora.
 2. Na Imprezę prawa wstępu nie mają:
  1. Osoby nieposiadające ważnego prawidłowo nałożonego identyfikatora (opaski, wydanej na podstawie właściwego kodu QR),
  2. Osoby, które nie dokonały poprawnej rejestracji internetowej w systemie http://bilet.ursynalia.pl/, nie posiadają prawidłowo wygenerowanego kodu QR, nie posiadają dokumentu tożsamości lub są w wieku poniżej 18 lat,
  3. Osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, innych środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  4. Osoby wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową, bądź też zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,
  5. Osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały łatwopalne, wyroby pirotechniczne, środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne, napoje z zastrzeżeniem napojów i napojów alkoholowych nabytych na Terenie wydarzenia,
  6. Osoby, którym przedstawiciel Służb Porządkowych odmówi prawa wstępu na teren Wydarzenia w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa,
  7. Osoby ubrane w kominiarki, szalikokominiarki i w ubiorach utrudniających rozpoznanie.

 

III.        WJAZD POJAZDÓW

Do wjazdu na Teren Imprezy uprawnione są wyłącznie osoby posiadające   karty wjazdowe wydane przez Organizatora. Ruch samochodów odbywać się może tylko na terenach i w godzinach uprzednio podanych przez Organizatora.

 

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Przy wejściach na Teren Imprezy Uczestnicy zobowiązani są poddać się kontroli dokumentów na żądanie uprawnionego przedstawiciela Służb Porządkowych lub Służb Informacyjnych,
 2. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne Organizatora uprawnione są do przeglądania zawartości bagaży oraz odzieży osób wchodzących na teren Imprezy, a także ich legitymowania w celu sprawdzenia ich tożsamości,
 3. Zabronione jest wnoszenie na Teren Imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników (m.in. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pojemników z gazem, butelek wypełnionych cieczą, jakichkolwiek ostrych, ciężkich lub twardych, szklanych, metalowych) lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników,
 4. Zabronione jest wchodzenie na Teren Imprezy w ubraniu utrudniającym rozpoznanie m.in. kominiarki, szalikokominiarki oraz zagrażające bezpieczeństwu innych osób,
 5. Zabronione jest wnoszenie na Teren Imprezy żywności lub napojów w szczególności napojów alkoholowych, oraz środków odurzających, substancji psychotropowych środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 6. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób,
 7. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń Służb Informacyjnych i Porządkowych działających w imieniu Organizatora.
 8. Służby Porządkowe i Informacyjne uprawnione są do ujęcia Uczestników stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych Uczestników lub mienia znajdującego się na terenie Kampusu lub dopuszczających się czynów zabronionych w celu niezwłocznego przekazania Policji,
 9. Uczestnikom imprezy zakazuje się:
  1. wprowadzania zwierząt;
  2. wchodzenia na teren imprezy z rowerami, na hulajnogach, na rolkach lub deskorolkach;
  3. prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, akwizycyjnej i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora;
  4. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku (np. płoty, mury, drzewa, maszty, słupy, dachy);
  5. wchodzenia na teren Skarpy Ursynowskiej, pasieki oraz w pobliże wolier dla ptaków;
  6. wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów (np.: zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe);
  7. rzucania jakimikolwiek przedmiotami;
  8. pisania na budowlach, ścianach, urządzeniach, drogach, ich malowania i oklejania;
  9. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
  10. zaśmiecania Terenu wydarzenia;
  11. używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek lub naruszających dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób.
  12. spożywania alkoholu poza strefami do tego wyznaczonymi.

 

V. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU i POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Wydarzenia: tj. www.ursynalia.pl, w siedzibie Organizatora, oraz bezpośrednio przed Wydarzeniem i w trakcie jej trwania, tj. w punktach informacyjnych.
 3. Wstęp na teren Imprezy jest równoważny z udzieleniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz transmitowanie, rozpowszechnianie i pokazywanie jego wizerunku w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych Wydarzenia.
 4. Organizator Imprezy informuje, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa będzie utrwalał przebieg Imprezy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Wydarzenia będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej
 5. Organizator zaleca zachowanie ostrożności przy spożywaniu wszelkich napojów z otwartych naczyń i kubków z uwagi na bliskość pasieki.

 

 

 

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU I NIE STOSUJĄCE SIĘ DO POLECEŃ SŁUŻB PORZĄDKOWYCH I SŁUŻB INFORMACYJNYCH ORGANIZATORA ZOSTANĄ USUNIĘTE Z TERENU WYDARZENIA LUB PRZEKAZANE POLICJI.

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SPRAW SPORNYCH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM WIĄŻĄCĄ DECYZJĘ PODEJMUJE KIEROWNIK DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA DZIAŁAJĄCY Z UPOWAŻNIENIA ORGANIZATORA.