Ursynalia 2018 | REGULAMIN TERENU WYDARZENIA
18189
page,page-id-18189,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

REGULAMIN TERENU WYDARZENIA

REGULAMIN TERENU WYDARZENIA

URSYNALIA 2018

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE i ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje podczas wydarzenia artystycznego „URSYNALIA 2018” (zwanego dalej WYDARZENIEM) organizowanego na terenie Kampusu SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie (dalej: „Teren wydarzenia”) w dniach 7-10 czerwca 2018 roku .

 2. Terenem Wydarzenia jest teren przedstawiony w graficznym planie terenu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis”

 4. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.

 5. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin, określający w szczególności prawa i obowiązki Organizatora, w tym podległych mu służb w związku z przeprowadzeniem Wydarzenia, a także prawa i obowiązki Uczestników w związku z udziałem w Wydarzeniu.

 6. Postanowienia Regulaminu kierowane są do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzone jest Wydarzenie z wyłączeniem osób powołanych przez Organizatora do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w trakcie Wydarzenia.

 7. Osoby przebywające na Terenie wydarzenia podlegają w szczególności postanowieniom niniejszego Regulaminu, Regulaminu imprezy masowej obowiązującego na terenie Wydarzenia Ursynalia 2018 (dalej: „Regulamin imprezy”), a także przepisom powszechnie obowiązującym.

 8. Wejście i przebywanie osób na terenie Wydarzenia oznacza przyjęcie do wiadomości postanowień niniejszego Regulaminu i jego akceptację.

 

II. WSTĘP NA TEREN WYDARZENIA

 

 1. Wstęp na teren wydarzenia jest bezpłatny, niebiletowany.

 2. Na teren wydarzenia przysługuje następującym osobom:

 1. Uczestnikami imprezy mogą być osoby pełnoletnie

 2. Osoby niepełnoletnie mogą wejść tylko pod opieką osoby dorosłej i nie mogą wchodzić na teren imprezy masowej, wstęp tylko do stref gastronomicznej i sportowej.

c. Uczestnikami imprezy nie mogą być:

– osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

– osoby stanowiące zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa pozostałych uczestników imprezy.

 1. Osoby posiadające akredytacje i zaproszenia wydane przez Organizatora Wydarzenia przy pierwszym wejściu na Teren wydarzenia otrzymują Identyfikator, który jest ważny na wszystkie dni Wydarzenia i uprawnia do wejścia i pobytu w określonych strefach Wydarzenia.

 2. Osoby niepełnoletnie nie mogą wchodzić na teren imprezy masowej, wstęp tylko do stref gastronomicznej i sportowej.

 3. Uczestnicy otrzymują Identyfikatory w formie opasek na rękę lub karty dostępu, zgodnie z ustalonym wzorcem:

Wolontariusze – koszulki

pracownicy sponsorów – opaska biała

Prasa – opaska zielona

Wystawcy, obsługa – opaska biała

Władze i pracownicy Uczelni – identyfikator

organizatorzy (samorząd i fundacja) – identyfikator

osoby Vip – opaska czerwona

technika, scena, backstage – opaski niebieskie

artyści i ich goście – opaski pomarańczowe

 1. Karty dostępu wydawane przez Organizatora zawierają oznaczenie prawa wejścia do określonych stref Wydarzenia. Identyfikator wydany tym osobom jest ważny wyłącznie wraz z imienną karty dostępu i upoważnia do wejścia na Teren wydarzenia.

 2. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Punktu Informacyjnego, gdzie uszkodzony Identyfikator zostanie wymieniona na nowy.

 3. Organizator odmawia wstępu na teren Wydarzenia osobie:

 1. nie posiadającej dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 2. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową, bądź też zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,

 3. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

 4. posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały łatwopalne, wyroby pirotechniczne, środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne, napoje z zastrzeżeniem napojów i napojów alkoholowych nabytych na Terenie wydarzenia,
 5. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie bądź też w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 1. Organizator może odmówić zarówno wstępu jak i przebywania na Terenie wydarzenia

osobom, których wygląd zewnętrzny lub charakteryzacja uniemożliwia dokonanie

identyfikacji tożsamości.

III. BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Każdy Uczestnik Wydarzenia jest obowiązany zachowywać się sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników przebywających na Terenie wydarzenia, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Imprezy oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń organów i służb wskazanych w punkcie 3.

 2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Porządkowym usuwane są z Terenu Wydarzenia bądź przekazywane Policji.

 3. Organizator, w związku ze spoczywającym na nim obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie trwania Wydarzenia, powołuje następujące organy:

 1. Kierownika do spraw bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzenia;

 2. Służbę informacyjną – należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora;

 3. Służbę porządkową – należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora, legitymujące się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 lub 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z późn. zm).

 1. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne są uprawnione do:

 1. sprawdzenia i potwierdzenia uprawnień osób do przebywania na terenie Wydarzenia, a w przypadku stwierdzenia braku tych uprawnień – wezwania do opuszczenia Terenu wydarzenia,

 2. legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości,

 1. przeglądania zawartości bagaży, odzieży Uczestników, w przypadku zaistnienia podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w dziale IV niniejszego Regulaminu,

 2. wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub zachowujących się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania do opuszczenia Terenu wydarzenia,

 3. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 1. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informatycznej lub na inną osobę oraz w przypadku niewykonania poleceń, o których mowa w pkt 4 lit d Regulaminu, na zasadach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 z późn. zm.).

 2. Czynności, o których mowa w pkt. 4 i 5 niniejszego rozdziału powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której są podjęte.

 3. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Wydarzenia.

 4. Uczestnik Wydarzenia w razie zauważenia pożaru lub każdego innego zagrożenia dla osób i mienia na Terenie Wydarzenia obowiązany jest:

 1. natychmiast powiadomić odpowiednio: Służby Porządkowe, Służby Informacyjne.

 2. bezwzględnie stosować się do poleceń organów i służb wymienionych w pkt. a powyżej,

 3. kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi,

 4. unikać wywoływania paniki,

 5. bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

IV.OGRANICZENIA W ZAKRESIE WNOSZENIA I WPROWADZANIA NA TEREN WYDARZENIA

 1. Uczestnikom zabrania się wnoszenia i posiadania na Terenie wydarzenia:

 1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

 2. jakichkolwiek ostrych, ciężkich lub twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego Uczestnika wnoszącego np.; parasoli z ostrym zakończeniem, lornetek (innych niż teatralne), a także plecaków lub odzieży zawierającej twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu z innym Uczestnikiem spowodować uszczerbek na jego zdrowiu,

 3. flag oraz transparentów przekraczających swoim rozmiarem 1m2,

 4. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych,

 5. środków odurzających i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

 6. żywności lub napojów nabytych poza Terenem wydarzenia,

 7. siedziska składanego,

 8. zwierząt.

 1. Na terenie Wydarzenia zabrania się:

  1. wchodzenia z rowerami, na hulajnogach, na rolkach lub deskorolkach,

  2. prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, akwizycyjnej
   i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora.

  3. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku (np. ogrodzenia, płoty, mury, drzewa, maszty, słupy, dachy),

  4. wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów (tj. min. zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, obszar Skarpy Ursynowskiej, pasieki oraz w pobliże wolier dla ptaków),

  5. rzucania jakimikolwiek przedmiotami,

  6. pisania na budowlach, ścianach, urządzeniach, drogach, ich malowania i oklejania,

  7. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,

  8. zaśmiecania Terenu wydarzenia.

  9. Niszczenia zieleni – drzew i krzewów

 1. Organizator Wydarzenia informuje, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa będzie utrwalał przebieg Wydarzenia przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Wydarzenia będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

 2. Osobom, którym odmówiono wstępu na Wydarzenie lub przebywania na nim oraz osobom usuniętym z Terenu wydarzenia zgodnie z Regulaminem nie przysługuje prawo zwrotu należności za koszty przybycia na Teren wydarzenia, ani inne roszczenia.

V. OSTRZEŻENIA

 

 1. Organizator informuje, iż osoby przebywające na Terenie wydarzenia mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, dzieci które nie ukończyły pierwszego roku życia oraz osoby chore na epilepsję. Podczas Wydarzenia będą używane światła stroboskopowe i laserowe. Organizator zaleca Uczestnikom Wydarzenia rozważenie użycia specjalistycznych ochronników słuchu.

 2. Organizator zaleca zachowanie ostrożności przy spożywaniu wszelkich napojów z otwartych naczyń i kubków z uwagi na bliskość pasieki.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.

VI. POZOSTAŁE OGRANICZENIA

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Wydarzenia są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

 2. Oficjalne programy i gadżety będą sprzedawane wyłącznie na Terenie wydarzenia lub
  w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

 3. Wstęp na teren Wydarzenia jest równoważny z udzieleniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz transmitowanie, rozpowszechnianie i pokazywanie jego wizerunku w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych Wydarzenia.

 4. Zabrania się prezentowania na Terenie wydarzenia haseł, okrzyków i treści prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich wyznanie, płeć, orientacje seksualną, rasę, wiek, przekonania i poglądy polityczne, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.

 5. Do wjazdu na Teren wydarzenia uprawnione są wyłącznie osoby posiadające karty wjazdowe wydane przez Organizatora. Ruch samochodów może się odbywać wyłącznie na terenach wyznaczonych i w godzinach uprzednio podanych przez Organizatora.

 6. Spożywanie alkoholu dopuszczone jest wyłącznie w strefach do tego przeznaczonych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z Uczestnictwem w Wydarzeniu można składać w formie pisemnej (list polecony) w terminie do 14 dni po zakończeniu Wydarzenia na adres korespondencyjny: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. Składający reklamacje musi posiadać dokument nadania listu poleconego.

 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Wydarzenia, tj. www.ursynalia.pl,
  w siedzibie Organizatora oraz bezpośrednio przed Wydarzeniem i w jej trakcie również przed wejściami na Teren Wydarzenia, tj. w punktach informacyjnych.

 3. Na Terenie wydarzenia w miejscach do tego wyznaczonych przez Organizatora mogą być sprzedawane, podawane i spożywane napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 4,5 % alkoholu i piwo.Sprzedaż i podawanie alkoholu mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające zgodę Organizatora oraz odpowiednie zezwolenie, o którym mowa w art. 181ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Wydarzenia przez Organizatora.

Warszawa, dnia 20 maja 2018 r.