Ursynalia 2018 | Regulamin – Ursynalia 2015 – Warsaw Student Festival
16279
page,page-id-16279,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Regulamin – Ursynalia 2015 – Warsaw Student Festival

REGULAMIN URSYNALIA 2015  – Warsaw Student Festival

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas URSYNALIA 2015 – Warsaw Student Festival organizowanego na terenie Kampusu SGGW ul. Nowoursynowska 161 w Warszawie dniach 29 i 30 maja 2015 r. zwanego dalej Imprezą wydany przez Organizatora tj. Radę Uczelnianą Samorządu Studentów SGGW w Warszawie.
 2. Osoby przebywające na terenie Imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu, przepisom Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2013 poz. 611 z późn. zm.) (dalej jako: „Ustawa”), Regulaminowi Porządkowemu obowiązującemu na terenie imprezy Ursynalia 2015 – Warsaw Student Festival oraz niniejszemu Regulaminowi.
 3. Wejście i przebywanie osób na terenie Imprezy oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.

II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY

 1. Wstęp na teren Imprezy mają osoby posiadające bilet/karnet wstępu, ważny dokument potwierdzający tożsamość (w tym legitymację studencką, legitymację studencką SGGW lub legitymację szkolną) oraz  posiadające nie mniej niż 15 lat.
 2. Wszyscy Studenci SGGW posiadający ważną legitymację studencką w godzinach 15.00 – 18.00 każdego dnia imprezy mają możliwość jednorazowego bezpłatnego wejścia na tern imprezy po uprzednim okazaniu wspomnianej legitymacji z  zastrzeżeniem działu IV punkt 4 niniejszego Regulaminu. Wejście po godzinie 18.00 jest płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem za uczestnictwo w imprezie dostępnym na stronie www.ursynalia.pl.
 3. Osoby posiadające mniej niż 15 lat mają wstęp wraz ze swoim dorosłym opiekunem.
 4. Osoby, które ukończyły 15 rok życia, ale nie mają skończonych 18 lat, są zobligowane do przyjścia z dorosłym opiekunem albo posiadania wypisanej przez opiekuna pisemnej zgody na uczestnictwo w imprezie oraz ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości stwierdzającego ich wiek. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody dostępny jest na stronie www.ursynalia.pl.
 5. Bilet jednodniowy przy pierwszym wejściu na Imprezę zostaje skasowany. Upoważnia on posiadacza do jednorazowego wejścia na teren Imprezy, opuszczenie imprezy powoduje utratę możliwości ponownego uczestnictwa.
 6. Karnet obowiązuje na wszystkie dni imprezy i przy pierwszym wejściu na Imprezę ulega wymianie na opaskę odpowiednio ważną na wszystkie dni imprezy. Z opaski może korzystać tylko jedna osoba. Zdjęcie opaski z ręki równoważne jest z rezygnacją z udziału w imprezie.
 7. W przypadku zerwania lub uszkodzenia opaski uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Punktu Informacyjnego, gdzie uszkodzona opaska zostanie wymieniona na nową i zapięta na ręce. Wymianie podlegają opaski uszkodzone na terenie Imprezy, a nie poza nim.
 8. Organizator odmówi wstępu na Imprezę osobom:
 • nie posiadającym ważnego biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na Imprezie (w tym identyfikatora),
 • które nie wykazały ważną legitymacją szkolną lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość,że mają ukończone 15 lat(dotyczy osób, o których mowa w 4 i które nie przyszły z dorosłym opiekunem) lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • odmawiającym sprawdzania ich uprawnień do uczestniczenia w Imprezie,wylegitymowania ich w celu ustalenia tożsamości,przeglądania zawartości ich bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne;
 • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancji psychotropowe,
 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
 • posiadającym ubiór utrudniający rozpoznanie (np.: kominiarki, szalikokominiarki).

 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE

 1. Organizator, w związku ze spoczywającym na nim ustawowym obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy przez cały czas jej trwania, powołuje następujące organy:
 2. Kierownika do spraw bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej;
 3. Służbę informacyjną – należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora;
 4. Służbę porządkową – należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora, legitymujące się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 lub 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112).
 5. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych.
 6. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
 • sprawdzenia uprawnień osób do przebywania na terenie Imprezy, a w przypadku stwierdzenia braku tych uprawnień – wezwania do opuszczenia terenu Imprezy;
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
 • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w dziale III punkt 5 niniejszego Regulaminu;
 • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowujących się niezgodnie z Regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania do opuszczenia terenu Imprezy;
 • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik ochrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparciu ataku na przedstawiciela Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr. 114, poz. 740, z późniejszymi zmianami);
 • ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 1. Uczestnicy Imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Porządkowego obowiązującego na terenie Imprezy Ursynalia 2015 – Warsaw Student Festival .
 2. Uczestnikom zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Imprezy:
 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, w tym szklanych butelek, parasoli oraz odzieży, butów i biżuterii zawierających twarde lub ciężkie elementy,
 • materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożaro- niebezpiecznych,
 • napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych,
 • jedzenia oraz wszelkich płynów i napojów,
 • zamkniętych paczek i pakunków,
 • sprzętu do rejestracji obrazu lub/i dźwięku (aparatów fotograficznych do profesjonalnego zastosowania tj. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych, kamer itp.).
 1. Na terenie Imprezy zabrania się:
  • wprowadzania zwierząt,
  • wchodzenia z rowerami, na rolkach lub deskorolkach,
  • prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, akwizycjnej i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora, fotografowania oraz rejestracji audio-wizualnej imprezy bez zgody Organizatora
  • wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku (np. płoty, mury, drzewa, maszty, słupy, dachy),
  • wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów (np.: zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),
  • rzucania wszelkimi przedmiotami,
  • pisania na budowlach, ścianach, urządzeniach, drogach, ich malowania i oklejania;
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
  • zaśmiecania terenu imprezy,
  • spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie.
 2. Wstęp na teren Imprezy jest równoważny z udzieleniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz transmitowanie, rozpowszechnianie i pokazywanie jego wizerunku w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych Imprezy.
 3. Zgodnie z art. 11 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Organizator może utrwalać przebieg imprezy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej imprezy masowej lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.  Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, organizator przechowuje po zakończeniu imprezy masowej przez okres co najmniej 60 dni, a następnie komisyjnie je niszczy.
 4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
 5. Osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Porządkowym a także osoby wobec, których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezy masowe lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, zostaną usunięte z terenu Imprezy lub przekazane Policji.
 6. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na nim oraz osobom usuniętym z terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą nie przysługuje prawo zwrotu należności za koszty przybycia na teren Imprezy, ani inne roszczenia.

IV. BILETY I OSTRZEŻENIA

 1. Zakupiony bilet/karnet nie może być używany w nieautoryzowanych przez Organizatora akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.
 2. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji jest zakazana. Organizator informuje i przypomina, że zgodnie z art. 133 §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Zgodnie  zaś z §2 tego artykułu: „Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne”.
 1. Zakupiony bilet/karnet nie podlega zamianie ani zwrotowi. W związku z tym Organizator prosi o rozważne i przemyślane decyzje związane z zakupem biletów/karnetów.
 2. Organizator informuje, że z uwagi na możliwą znaczną liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany karnetów na opaski oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim, co najmniej 2-godzinnym  wyprzedzeniem przed planowanym wejściem lub występem artysty.
 3. Organizator informuje, iż osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, dzieci które nie ukończyły pierwszego roku życia oraz osoby chore na epilepsję. Podczas imprezy będą używane światła stroboskopowe i laserowe. Organizator zaleca Uczestnikom Imprezy rozważenie użycia specjalistycznych ochronników słuchu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 2. Oficjalne programy i gadżety będą sprzedawane wyłącznie na terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 3. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej (list polecony) w terminie do 14 dni po zakończeniu Imprezy na adres korespondencyjny Organizatora: Rada Uczelniana Samorząd Studentów SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. Składający reklamacje musi posiadać dokument nadania listu poleconego.
 4. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej opisanej w niniejszym dziale Regulaminu.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Imprezy: www.ursynalia.pl, w siedzibie Organizatora oraz bezpośrednio przed Imprezą i w jej trakcie również przed wejściami na Teren Imprezy: w punktach informacyjnych i kasach biletowych.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora.
 7. Warszawa, dnia 29 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN PORZĄDKOWY OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE IMPREZY URSYNALIA 2015  – Warsaw Student Festival

  I. SŁUŻBY PORZĄDKOWE Organizator, w związku ze spoczywającym na nim ustawowym obowiązku zapewnienia  bezpieczeństwa Imprezy przez cały czas jej trwania, powołuje następujące organy:

 1. a) Kierownika do spraw bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej;
 2. b) Służbę Informacyjną – należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora,;
 3. c) Służbę Porządkową – należy przez to rozumieć osoby podlegające Kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora, legitymujące się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 lub 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112).

II. PRAWA DO WSTĘPU

Na imprezę masową na teren Kampusu SGGW – URSYNALIA 2015  – Warsaw Student Festival, zwaną dalej Imprezą, prawo wstępu mają:

 1. Wszystkie osoby zainteresowane obejrzeniem programu prezentowanego podczas Imprezy posiadające ważny identyfikator i/lub bilet/karnet wstępu oraz  legitymację studencką lub inny dokument tożsamości.
 2. Posiadacze akredytacji i zaproszeń wydanych przez Organizatora Imprezy.
 3. Przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym zgłoszeniu się do Organizatora.

Na Imprezę prawa wstępu nie mają:

 1. Osoby nieposiadające ważnego identyfikatora, biletu/karnetu wstępu.
 2. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Osoby objęte zakazem uczestnictwa w imprezach masowych wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
 4. Osoby, którym przedstawiciel Służb Porządkowych odmówi prawa wstępu na Imprezę w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
 5. Osoby ubrane w kominiarki, szalikokominiarki i w ubiorach utrudniających rozpoznanie.

III. WJAZD POJAZDÓW

Do wjazdu na teren Imprezy uprawnione są wyłącznie osoby posiadające karty wjazdowe wydane przez Organizatora. Ruch samochodów odbywać się może tylko na terenach i w godzinach uprzednio podanych przez Organizatora.

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

a. Przy wejściach na teren Imprezy Uczestnicy imprezy zobowiązani są poddać się kontroli dokumentów na życzenie uprawnionego przedstawiciela Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych.

b. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne Organizatora uprawnione są do przeglądania zawartości bagaży oraz odzieży osób wchodzących na teren Imprezy a także ich legitymowania w celu sprawdzenia ich tożsamości.

c. Zabronione jest wnoszenie na teren Imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników (m.in. broń, narzędzia, materiały wybuchowe, pojemniki z gazem, butelki wypełnione cieczą, przedmioty ostre, twarde metalowe lub szklane).

d. Zabronione jest ubranie utrudniające rozpoznanie m.in. kominiarki, szalikokominiarki oraz zagrażające bezpieczeństwu innych osób.

e. Zabronione jest wnoszenie na teren Imprezy pożywienia i napojów, a w szczególności napojów alkoholowych i innych środków odurzających.

f. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.

g. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń Służb Informacyjnych i Porządkowych działających w imieniu Organizatora.

h. Służby Porządkowe i Informacyjne uprawnione są do ujęcia Uczestników stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych Uczestników lub mienia znajdującego się na terenie festiwalu lub dopuszczających się czynów zabronionych w celu niezwłocznego przekazania Policji.

i. Uczestnikom imprezy zakazuje się:

i. wprowadzania zwierząt;

ii. wchodzenia na teren imprezy z rowerami, na rolkach lub deskorolkach;

iii. prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, akwizycyjnej i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora;

iv. fotografowania oraz rejestracji audio-wizualnej imprezy bez zgody Organizatora;

v. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku (np. płoty, mury, drzewa, maszty, słupy, dachy);

vi. wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów (np.: zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe);

vii. rzucania wszelkimi przedmiotami;

viii. pisania na budowlach, ścianach, urządzeniach, drogach, ich malowania i oklejania;

ix. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;

x. zaśmiecania terenu imprezy;

xi. używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek lub naruszających dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób.

xii. spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie.

IV. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

 1. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Imprezy: www.ursynalia.pl, w siedzibie Organizatora, oraz bezpośrednio przed Imprezą i w jej trakcie również przed wejściami na teren Imprezy: w punktach informacyjnych i kasach biletowych.

 

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU I NIE STOSUJĄCE SIĘ DO POLECEŃ SŁUŻB PORZĄDKOWYCH I SŁUŻB INFORMACYJNYCH ORGANIZATORA ZOSTANĄ USUNIĘTE Z TERENU IMPREZY LUB PRZEKAZANE POLICJI.

 

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SPRAW SPORNYCH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM DECYZJĘ PODEJMUJE KIEROWNIK DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA.